Menu

Vedtægter

1. Navn, formål, hjemsted, logo

Klubbens navn er Boldklubben 1903 som kan forkortes til B 1903. Klubben har til formål at udbrede kendskab til - og opøve færdigheder i boldspil på både elite- og motionsplan. Klubben kan drive restaurationsvirksomhed. Klubbens hjemsted er Gentofte kommune. 


 

 

 

 

 

§ 2. Medlemsanliggender

Enhver uberygtet person kan optages i klubben efter ønske som aktiv eller passiv medlem. 


§ 3. Indmeldelse, spilletilladelse, udmeldelse

Indmeldelse i klubben skal ske via klubbens hjemmeside under fanebladet "medlemskab". Ingen kan spille kampe i klubben uden at være medlem. Intet medlem må uden bestyrelsens tilladelse deltage i kampe for andre klubber. Udmeldelse af klubben skal ske også via hjemmesiden under fanebladet "medlemskab". Klubbens bestyrelse kan fastlægge nærmere bestemmelser om indmeldelse, udmeldelse og kontingentopkrævning.


§ 4. Adgangsret

Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder ophæve adgangsretten. 


§ 5. Æresbevisninger

Bestyrelsen udarbejder regler for æresbevisninger til personer som har ydet et ekstraordinært arbejde for klubben, eller som på anden måde har ydet klubben tjenester ud over det sædvanlige. Æresmedlemmer kan efter en enig bestyrelsesbeslutning, udnævnes på en generalforsamling. 


§ 6. Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer som er fyldt 18 år, som ikke er i restance med kontingent, og som har været medlem i klubben i mindst tre måneder på dagen for generalforsamlingens afholdelse. Desuden har trænere og ledere, der har været oplistet på klubbens officielle oversigt i mindst tre måneder på dagen for generalforsamlingens afholdelse, adgang og taleret, men ikke stemmeret på klubbens generalforsamling. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer som har lovlig adgang til generalforsamlingen. Et medlem har kun en stemme og kan ikke stemme ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ændringer i klubbens love kræver dog 3/4 af de afgivne stemmer. 


§ 7. Generalforsamlingsprocedurer

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Alle generalforsamlinger skal indvarsles mindst 14 dage før, ved opslag i klubhuset og elektronisk ved opslag på klubbens hjemmeside samt via e-mail til medlemmer, som har oplyst deres e-mailadresse. Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til nyvalg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. § 9 g) og h), må for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for alle generalforsamlinger skal opslås i klubhuset samt på klubbens hjemmeside senest 6 dage før afholdelsestidspunktet. Det regnskab, der forelægges på generalforsamlingen, skal senest to dage før afholdelsen sendes via e-mail til de medlemmer, som har oplyst deres e-mailadresse.


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afholdes senest 3 uger efter at mindst 4 medlemmer af bestyrelsen, eller 40 stemmeberettigede medlemmer skriftlig har meddelt bestyrelsen derom med angivelse af forslag der ønskes behandlet. 


§ 9. Dagsordener

Dagsordener ved generalforsamlinger skal begynde med følgende faste punkter:

a) Valg af dirigent. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal yderligere mindst indeholde: b) Formandens beretning. c) Aflæggelse af regnskab. d) Godkendelse af indmeldelsesgebyr og kontingent. e) Godkendelse af budget. f) Behandling af indkomne forslag. g) Valg af formand og kasserer. h) Valg af bestyrelsesmedlemmer. i) Valg af bestyrelsessuppleant. j) Valg af statsautoriseret/registreret revisor. k) Eventuelt. 

Bestyrelsessuppleant og statsautoriseret/registreret revisor vælges for et år ad gangen. 


§ 10. Bestyrelsesanliggender

Klubben ledes af en bestyrelse der består af indtil 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at formand og tre repræsentanter vælges i lige år, og kasserer og tre repræsentanter i ulige år. Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen for resten af perioden. Såfremt der i en periode mellem to valg afgår flere end et bestyrelsesmedlem, foretager bestyrelsen selvsupplering. Suppleringen skal dog forelægges til godkendelse på den første ordinære generalforsamling. 


§ 11. Vedr. bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når fire medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens eller den fungerende mødeleders stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv, udfærdiger sin egen forretningsorden og nedsætter udvalg til varetagelse af klubbens arbejdsopgaver. Hvert udvalg skal ledes af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger repræsentanter til bestyrelsesposter, repræsentantskab eller andre positioner i foreninger eller sammenslutninger hvor bestyrelsen ønsker at klubben skal være repræsenteret. 


§ 12. Tegningsregler, prokura, regnskabsår, revision

Klubben tegnes ved underskrift af tre af bestyrelsens medlemmer i fællesskab hvoraf formanden er det ene medlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. Klubbens midler kan kun anvendes til fremme af klubbens formål. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af et uafhængigt revisionsfirma udpeget af bestyrelsen. 

§ 13. Disciplinære bestemmelser, eksklusion

Medlemmerne skal i et og alt rette sig efter de i klubben til enhver tid gældende reglementer, såvel i lokaler, på spillepladser som på rejser. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse af adgang til spillet og klubbens baner, eller i gentagelsestilfælde med eksklusion af klubben. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når dettes opførsel skader klubben, klubbens anseelse, eller hvis medlemmet på anden made væsentligt misligholder forpligtelser ovenfor klubben. 


§ 14. Sletning af medlemskab

Når et medlem skylder kontingent mere end to måneder efter forfaldsdag, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem  Sletningen kan dog kun ske, efter, at der pr. mail er rykket for betaling. Såfremt man bliver meldt, så kan man melde sig ind igen, men genindmeldelsen bliver så kun godkendt, når restancen er betalt.


§ 15. Ankemuligheder ved eksklusion

En eksklusion kan af vedkommende medlem forlanges behandlet på førstkommende generalforsamling. Skriftlig anmodning derom skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 


§ 16. Kampe mod udenbys/udenlandske hold

Ved kampe mod udenlandske eller udenbys hold, ude eller hjemme, træffes aftale med bestyrelsen om arrangementet, som skal afvikles i henhold til DBU's regler. 


§ 17. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning sammenkaldt afsluttende generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og deraf skal mindst 5/6 af de afgivne stemmer være for opløsning. Er ikke tilstrækkeligt antal mødt, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da bestemmelsen tages uanset de mødendes antal, dog med ovennævnte majoritet. På samme måde tages bestemmelse om realisation af klubbens ejendele samt om anvendelse af klubbens formue, der dog kun må bruges i overensstemmelse med klubbens formål.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 27. februar 2012.

Luk